Autobusová doprava
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné smluvní podmínky autobusové přepravy INTERTRANS PLZEŇ spol. s r.o., Slovanská 5, 326 00 Plzeň, IČ 49786571 (dále jen DO), jsou platné pro všechny přepravy osob a jejich zavazadel (jednotlivé jízdenky nebo objednávka celého autobusu/minibusu) a tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění služby přepravy mezi DO a zákazníkem.

BOD 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
1. Smluvní vztah mezi DO a zákazníkem vzniká uzavřením písemné smlouvy o přepravě potvrzené ze strany DO. Je-li smlouva uzavírána za použití prostředků komunikace na dálku, např. e-mailem, považuje se smlouva za uzavřenou, pokud je objednávka/smlouva potvrzena DO nebo vydáno zákazníkovi potvrzení o dopravě. DO se zavazuje poskytnout dopravu v dohodnutém rozsahu a zákazník se zavazuje, že zaplatí cenu dle platného ceníku skutečného počtu kilometrů, čekání, diety + skutečné poplatky během cesty, případně cenu ve sjednané výši. Klient, který uzavírá smlouvu o dopravě ve prospěch třetích osob, odpovídá za všechny ostatní cestující a za splnění všech závazků ze smlouvy o dopravě.

BOD 2. CENA DOPRAVY
1. Cena dopravy pořádaná DO je cenou smluvní, jež vychází z cenové nabídky. Nabídka je platná po dobu 10 dní.
2. DO má právo jednostranně zvýšit cenu dopravy uvedenou ve smlouvě v případě, že a) v mezidobí dojde ke zvýšení cen pohonných hmot (referenční cena paliva je pro naftu cena do 40,- Kč za litr vč. DPH nebo b) dojde ke zvýšení plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (např. trajektů, tunelů, daní, dálničních a jiných poplatků). Případné zvýšení ceny bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny.

BOD 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. DO má právo na zaplacení ceny služeb na základě vystavené faktury po uskutečnění dopravy. Do si vyhrazuje právo uhradit dopravní služby předem ve formě zálohové faktury ve výši předem dohodnuté.
2. Zákazník je povinen zaplatit zálohu nebo plnou cenu dopravy a to ve lhůtě stanovené ve faktuře.
3. V případě nedodržení termínu dohodnuté úhrady zálohy zákazníkem je DO oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení je zákazník povinen zaplatit DO odstupné, viz Bod 6. těchto podmínek.
4. Platba v CZK na účet č. 278744813/0300 v ČSOB bance, případně možná platba v EUR.

BOD 4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří:
– právo na řádné a včasné poskytnutí smluvně sjednaných dopravních služeb
– právo být seznámen s případnými podstatnými změnami, rozsahu služeb a ceny
– právo zrušit dopravu kdykoliv před zahájením služby odstoupením od smlouvy v souladu s podmínkami v Bodu 6. těchto podmínek
– právo na reklamaci vad a jejich vyřízení podle Bodu 7. těchto podmínek
– právo na ochranu osobních dat a informací o cíli cesty, které jsou uvedeny ve smlouvě a v dalších listinách, před nepovolanými osobami v souladu s platnými zákony.
2. DO se zavazuje:
- že provede přepravu osob řádně a včas do stanoveného místa určení a zpět
- že přepraví spolu s přepravovanými osobami také jejich zavazadla do místa určení a zpět
- zajistit způsobilost dopravního prostředku ke smluvené dopravě a jeho použitelnost po celou dobu přepravy
- starat se v průběhu přepravy o pohodlí a bezpečnost přepravovaných osob
- v průběhu přepravy dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, jakož i veškeré dopravní předpisy
- že nese veškerou odpovědnost za škody způsobené při sjednané přepravě, a to zejména z důvodů poruchy či havárie dopravního prostředku, zpoždění na přistavení dopravního prostředku či dojezdu do cílové destinace vyjma vyšší moci.
3. K základním povinnostem zákazníka patří:
– bez zbytečného odkladu sdělit DO své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednané dopravy
– poskytnout DO součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, tzn. úplně a pravdivě vyplnit potřebné listiny a seznamy osob včetně oznámení změn v těchto údajích
– zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu dopravy, stejně tak učinit u osob, u kterých to vyžaduje jejich zdravotní stav
– nahlásit účast cizích státních příslušníků, při zahraničních cestách musí mít všechny osoby u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp., jsou-li vyžadovány). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět, a potřebná víza si obstarat.
– označit si svá zavazadla jmenovkou a dodržet jejich povolené hmotnostní (30 kg/os.) a objemové limity (kufr střední velikosti + příruční zavazadlo). V případě nadlimitních zavazadel si vyžádat souhlas s přepravou, případně si u skupinové přepravy s předstihem vyžádat vlek.
– do vozidla nevnášet nápoje, potraviny a předměty, které svým charakterem mohou snadno způsobit znečištění či poškození vozidla, ostatních osob či zavazadel
– dostavit se ve stanoveném čase na místo odjezdu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů a na vyzvání předložit pověřenému zaměstnanci DO potřebné doklady
– použít ve vozidle instalované bezpečnostní pásy
– z přepravy jsou vyloučeny živá zvířata, měkké i tvrdé drogy v jakémkoliv množství
– vozidla jsou nekuřácká
– dodržovat právní a zdravotní předpisy platné v navštívené zemi. V případě, že policejní či jiné orgány nedovolí klientovi pokračování v dopravě, nemá tento nárok na vrácení ceny a to ani její části či jinou náhradu vzniklé škody. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování dopravy je DO oprávněn zákazníka vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na další služby, stejně tak jako nárok na úhradu služeb dosud nevyužitých.
– zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit či poškodit zdraví a majetek ostatních zákazníků, dodavatelů služeb či DO či je jinak omezovalo.
– uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy nebo škodu jinému klientovi, event. škodu DO
– řidičům DO zajistit ubytování po dobu přepravy na pevném lůžku odděleně od přepravovaných osob.

BOD 5. ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLUVNĚ SJEDNANÝCH SLUŽEB
1. Jestliže po zahájení dopravy DO neposkytne zákazníkovi služby dopravy nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby dopravy nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázal, je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby doprava mohla pokračovat. V takovém případě je DO povinen zabezpečit náhradní dopravu v rozsahu a kvalitě shodné či co nejvíce se přibližující podmínkám původním, resp. odpovídající charakteru a zaměření dopravy a dále poskytnout zákazníkovi slevu z ceny dopravy, které nebyly realizovány v plném rozsahu a kvalitě. DO je povinen poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil.
2. V případě, že DO zajistí jako náhradní plnění službu dopravcem podobné kvality (např. dopravu s jiným dopravcem s menší roztečí sedadel), jsou další nároky zákazníka vůči DO vyloučeny.
3. Nastanou-li okolnosti zaviněné zákazníkem, na jejichž základě tento zcela nebo zčásti nevyčerpá sjednané služby dopravy, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení nebo slevu z ceny předmětné služby.
4. DO si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (dopravní problémy a objížďky, nejistá bezpečnostní situace a další okolnosti, které DO nemohl ovlivnit nebo předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny trasy, změn poplatků a nákladů s následným promítnutím do celkové ceny dopravy.
5. DO neručí za případné zpoždění z důvodů nepříznivého počasí, případně z důvodu přetížení či uzavření komunikací, ev. hraničních kontrol, stávek či vyšší moci; zákazník musí při plánování přípojů, nástupů do zaměstnání apod. brát možnost zpoždění v úvahu. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

BOD 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY)
1. Zákazník může kdykoliv před zahájením dopravy od celé smlouvy odstoupit (stornovat objednávku autobusu, stornovat koupi jednotlivé jízdenky). Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo DO doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Zákazník je poté povinen zaplatit DO odstupné (stornopoplatky), jehož splatnost nastává ihned. DO odstupné odečte od částky, kterou případně již obdržel od zákazníka na úhradu dopravy a zbytek zákazníkovi vrátí.
2. Výše odstupného je následující a odvislá od délky časového období před zahájením dopravy:

+ 31 dnů 10% z plánované celkové ceny dopravy (jednotlivá jízdenka – stornopoplatek 300,- Kč/ os.)
31 až 15 dnů 30% z plánované celkové ceny dopravy (jednotlivá jízdenka – stornopoplatek 70 % z ceny jízdenky)
- 15 dnů 50% z plánované celkové ceny dopravy (jednotlivá jízdenka – stornopoplatek 100 % z ceny jízdenky)

3. Do délky časového období (tj. příslušného počtu dnů) pro výpočet odstupného se započítává i den, kdy došlo ke stornování dopravy.
4. Za odstoupení od smlouvy se rovněž považuje zákazníkem požadovaná změna smlouvy (změna termínu dopravy a typu autobusu/ minibusu z důvodu změny počtu osob), nebude-li ze strany DO změna proveditelná.
5. Pokud nenastoupí zákazník na dopravu, zmešká odjezd, ukončí službu v průběhu dopravy nebo musí být vyloučen z dopravy, nemá nárok na vrácení jím zaplacené ceny.
6. DO může od smlouvy odstoupit jen z důvodů zrušení dopravy zákazníkem nebo porušení povinností zákazníkem. V tomto případě je zákazník povinen uhradit DO odstupné ve výši stanovené shora.

BOD 7. REKLAMACE
1. Při nesplnění povinnosti DO ze smlouvy řádně a včas musí zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb u řidiče, a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána náprava, pokud možno na místě samém, nejpozději však do 1 měsíce od skončení dopravy, jinak toto právo zaniká.
2. Způsob uplatňování reklamačních práv a jejich vyřizování podrobněji stanoví Reklamační řád, který je zákazníkovi k dispozici zde:
https://www.intertrans.cz/data/rec7/276/files/2172/Reklamacni%20rad%20busy%20V2.pdf

BOD 8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. DO neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinil DO ani jiní dodavatelé služeb dopravy poskytovaných v rámci dopravy, a tuto způsobil zákazník sám, třetí osoba, která není spojena s poskytováním dopravy, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, či neodvratitelná událost, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Při způsobení škody třetí osobou či neodvratitelnou událostí je DO povinen poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.
2. DO nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odcizení věcí zákazníků, které se při autokarové dopravě nacházejí v prostorech nad/před/pod sedadly dopravního prostředku. DO nezajišťuje na základě uzavřené smlouvy o přepravě ostrahu a hlídání zavazadel a ostatních věcí zákazníků v autobuse (vleku) v době, kdy je autobus (vlek) sice zajištěn proti vniknutí, ale nenachází se v něm žádný z cestujících či osádky autobusu.
3. Náhradu škody vzniklou porušením závazku DO ze smlouvy není DO povinen zákazníkovi nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.


BOD 9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zákazník svým podpisem na smlouvě vyslovuje svůj souhlas, aby DO zpracovával jeho osobní údaje, včetně data narození, uvedené na smlouvě, a to v souladu s podmínkami danými, které stanoví zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat.
2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka budou DO zpracovávány za účelem nabízení služeb dopravy a dále pro marketingovou a akviziční činnost, nejdéle však po dobu 10 let, a poté je DO povinen tyto údaje zlikvidovat.
3. Osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům DO. Tito zaměstnanci jsou o osobních údajích povinni zachovávat mlčenlivost.
4. DO se zavazuje při zpracování osobních údajů zákazníka přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

BOD 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti DO a zákazníka, které neupravují tyto Všeobecné podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy na daný vztah se vztahující, především pak ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
2. Tyto Všeobecné dopravní podmínky vstupují v platnost 1. 4. 2022.

INTERTRANS PLZEŇ spol. s r.o.


Všeobecné podmínky